Look สิ – Neko Jump

Home / เนื้อเพลงไทย / Look สิ – Neko Jump

อยากให้เธอรับทราบหน่อย (ทราบหน่อย ทราบหน่อย)
ว่ามีใครคิดถึงเธอ (คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ)
อยากให้เธอรับทราบหน่อย (ทราบหน่อย ทราบหน่อย)
อยากให้เธอคึกคักหน่อย (คึกหน่อย คึกหน่อย)

อย่ามัวแต่งง ถ้าไม่รู้อะไร อะไร
จะมาร้องโอ๊ยกันทีหลัง (โอ๊ย โอ๊ย)
อย่าเอาแต่กลัว มัวชักช้าไม่ทำอะไร
ต้องลองกันสักทีได้ไหม

look สิ ก็ look สิ
อย่ามัวแต่ซึม นั่งอึมครึมอยู่อย่างนี้
look สิ ก็ look สิ
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ

อยากให้เธอเข้มแข็งหน่อย (เข้มแข็งหน่อย เข้มแข็งหน่อย
อย่ามัวทำหงอย ๆ อยู่ (จ๋อยอยู่ จ๋อยอยู่)
อยากให้เธอนั้นทราบหน่อย (ทราบหน่อย ทราบหน่อย)
ว่ามีใครเขารักเธอ (รักเธอ เขารักเธอ)

อย่ามัวแต่งง ถ้าไม่รู้อะไร อะไร
จะมาร้องโอ๊ยกันทีหลัง (โอ๊ย โอ๊ย)
อย่าเอาแต่กลัว มัวชักช้าไม่ทำอะไร
ต้องลองกันสักทีได้ไหม

look สิ ก็ look สิ
อย่ามัวแต่ซึม นั่งอึมครึมอยู่อย่างนี้
look สิ ก็ look สิ
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ

อย่ามัวแต่งง ถ้าไม่รู้อะไร อะไร
จะมาร้องโอ๊ยกันทีหลัง (โอ๊ย โอ๊ย)
อย่าเอาแต่กลัว มัวชักช้าไม่ทำอะไร
ต้องลองกันสักทีได้ไหม

look สิ ก็ look สิ
อย่ามัวแต่ซึม นั่งอึมครึมอยู่อย่างนี้
look สิ ก็ look สิ
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ

look สิ ก็ look สิ
อย่ามัวแต่ซึม นั่งอึมครึมอยู่อย่างนี้
look สิ ก็ look สิ
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ

look สิ ก็ look สิ
look สิ ก็ look สิ
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ