lady

Home / เนื้อเพลงไทย / lady

เธอนั้นไง เจอเธอครั้งเดียวก็รู้ว่าเธอนั้นไง
แค่ส่งสายตาเธอก็ได้ใจ ฉันไป ได้ใจฉันไป
ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ตัว

ธรรมดา เธอทำผู้หญิงทั้งโลกให้ธรรมดา
ผู้ชายทุกคนก็คงไม่ละสายตา ไม่ละสายตา
เวลาที่อยู่ใกล้เธอ

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

ฉันระแวง ถ้าใครใกล้เธอรู้มั้ยว่าฉัน ระแวง
ฉันจะไม่ยอมให้ปล่อยให้ใครวิ่งแซง ให้ใครวิ่งแซง
ไม่ยอมให้ใครได้ยืนใกล้เธอ

ลืมไม่ลง ถ้าใครได้เจอเธอคงจะลืมไม่ลง
มองเธอแล้วเพลินเพลิน 25 ชั่วโมง คงลืมไม่ลง
โอวเธอช่วยหยุดฉันที

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่แค่บนฟ้า

อยากหยุดเวลาไว้อยู่ที่เธอ

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

you so sexy lady รู้มั้ยใจฉันละลาย
sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย
stop my baby make me crazy
ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า