Find New Roads – ตู่ ภพธร Feat. น้อย กฤษดา สุโกศล

Home / เนื้อเพลงไทย / Find New Roads – ตู่ ภพธร Feat. น้อย กฤษดา สุโกศล

เส้นทาง ข้างหน้า
นั้นรอ ให้เธอไปเห็นด้วยสายตา

ชีวิตในแง่มุมใหม่ อีกมากมาย
ในโลกที่แสนกว้างใหญ่ จะใกล้หรือไกล
คงมองไม่เห็นมันได้ ถ้าไม่ยอมออกไปเสียที

ไม่ไปก็ไม่เจอ
เส้นทางรอเธอ มีอีก มากมาย
ที่คอยเธออยู่ ไม่ว่าเธอจะรับรู้ หรือไม่ยอมรับรู้
มันก็ยังคอยเธออยู่ทุกวินาที
และฉันเองก็พร้อมที่จะเคียงข้างร่วมทางไปท­ุกๆที่
ไม่ว่าจะร้ายหรือจะดี ขอให้รู้เธอจะมี
บนเส้นทางเส้นนี้จะมีฉันเสมอ

เรื่องราว ข้างหน้า
“You can’t start the next chapter of life if you keep re-reading the last one!”
นั้นยังคงรอเธอพบเจอด้วยตา
ชีวิตในแง่มุมใหม่ อีกมากมาย
ในโลกที่แสนกว้างใหญ่ จะใกล้หรือไกล
คงมองไม่เห็นมันได้ ถ้าไม่ยอมออกไปเสียที