ตัดใจ – GENE KASIDIT จีน กษิดิศ

Home / เนื้อเพลงไทย / ตัดใจ – GENE KASIDIT จีน กษิดิศ

เธอคงจะลืมวันที่ฉันร้องไห้อารมณ์ที่
เศร้าจับใจแต่มาวันนึงเธอจะย้อนมา
ใหม่เธอกำลังคิดอะไร

หยุดคิดเรื่อง
ของเราทุกอย่างคงไม่มีทางเหมือน
เก่าแค่อยากลืมเรื่องราวชีวิตดีดียังมี
อยู่เธอคงเข้าใจ

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะ
ยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำหยุดตรงนั้นให้ฉันได้ลืม
เรื่องเก่าวันที่รักเธอเป็นได้แค่เรื่องรา­ว
จบลงแล้วในทุกทุกอย่างมีแต่ฉันที่ต้อง
เสียใจ

ถ้าวันดีดีเดินย้อนมาได้ฉันคง
ไม่คิดอะไรแต่ความเป็นจริงเธอก็รู้
ไม่ได้ฉันคงไม่ย้อนกลับไป

หยุดคิด
เรื่องของเราทุกอย่างคงไม่มีทาง
เหมือนเก่าแค่อยากลืมเรื่องราวชีวิต
ดีดียังมีอยู่เธอคงเข้าใจ

ตัดใจปล่อย
มันไปเถอะยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำหยุดตรงนั้น
ให้ฉันได้ลืมเรื่องเก่าวันที่รักเธอเป็นได­้
แค่เรื่องราวจบลงแล้วในทุกทุกอย่าง
มีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ

ทุกวันยังเสียใจ
เธอต้องการอะไรพอแล้ว
รักของเราจบแล้ว

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะยิ่งเจอก็ยิ่งช้ำ
หยุดตรงนั้นให้ฉันได้ลืมเรื่องเก่าวันที่
รักเธอเป็นได้แค่เรื่องราวจบลงแล้ว
ในทุกทุกอย่างมีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ

อยากที่จะไปวันที่ไปเธอก็ไปเธอก็ไป
เธอต้องการแบบนั้นอยากจะกลับมา
ให้ฉันลืมเธอก็มาเธอก็มาคงไม่มีวัน
นั้น

ตัดใจปล่อยมันไปเถอะตัดใจ
ปล่อยมันไปซะตัดใจปล่อยมันเสียที

จบลงแล้วในทุกทุกอย่าง
มีแต่ฉันที่ต้องเสียใจ