ปี๋ใหม่เมือง

ปี๋ใหม่เมือง

Home / เนื้อเพลงไทย / ปี๋ใหม่เมือง

ปี๋ใหม่เมืองเฮากะมาถึงแล้วน่อ
ดำหัวแม่ป้อป้าลุงอุ้ยเฮาดีกว่า
ประเพณีบะเก่าของเฮาสืบมา
เข้าวัดเข้าวาตักบาตรทำบุญ
ก๋ำสะหลุงใส่ข้าวตอกดอกไม้
ฮื้อเปิ้นได้จื่นใจ๋ตี้หมู่เฮาฮู้คุณ
เตวะบุตรเตวะดาเปิ้นมาอุดหนุน
อันก๋านทำบุญตึงบ่อมีวันปุ๊ดตึน

*เปิ้นปั๋นปอน เฮาก่อยกมือไหว้
เย็นอ๊กเย็นใจ๋อายุมั่นขวัญยืน
อยู่ดีกิ๋นดี ตึงยามนอนยามตื่น
ใจ๋บานใจ๋จื่นปันใหญ่ปันสูง

ปี๋ใหม่เมืองเฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้ว
งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูง
ชุดผ้าเมืองเฮาก่อปากั๋นนุ่ง
ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว

(ซ้ำ*)

ก๋ำขันสะหลุงน้ำส้มป่อยไปดำหัว ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ