UFO / ยานอวกาศ – YOUNGGU

UFO / ยานอวกาศ – YOUNGGU

* ฉันมองออกหน้าต่าง อยู่บนยานอวกาศ เธอเหมือนดาวมีเรื่องราว เหมือนนิทานที่เคยอ่าน เรื่องของเรา เรื่องสองเรา ที่เคยผ่าน ตอนนี้ห่าง ไม่ได้เจอ ไม่ได้ข่าว เรื่องของเรา มันก็จาง ** ความว่างเปล่า…