You Win

You Win

FiFi BLAKE – You Win คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต ทำนอง โอ๊บ เรียบเรียง คชภัค ผลธนโชติ จะให้ตอบเธอว่าไง ไม่ได้จะได้หรือเปล่า…