Without U

Home / เนื้อเพลงเกาหลี / Without U

I’m gonna get stronger
(TY)คือเร เฮออจิน เก ดอ โจฮา ออชาพิ ออนเจน นอวา
อีรอน อีรี อิซซอตซึต กอซ กัทเท นอน บุนมยองงี อีแรซซึน กอซ กัทเท
คือรอล บาเอยา ชารารี ชีกึมมิน เก นัซจี กิพพิ ซารางงาเก ดเวโก นาซอ อัลจี
อันนึน กอล ดาเฮงงือโร เซงกักเค คือเรซอ I’m ok

(CS) เน โมดึนกอล อากิมออบชี ดา จวอตซอ
นอรึล มิดดอบกีเอ เน โมดึนกอล ดา จวอตซอ
นอน คือกอล บอรยอซซอ I gave you my everything คือเรซอ อีเจน

***(JS) I’m gonna be ok (Gonna be ok) I’ll be ok (Gonna be ok)
baby without you, baby without you
(JH) นอ ออบชี มอซจีเก ดอ มอซจีเก อีรอนัล กอยา ซารากัล กอยา

(NK) Listen- everything happens for a reason, everything happens for a reason,
ดารึน นัมจัล มันนัน กอนึน อีบอน ฮัน บอนปุน อีรานึน
มัลโด อัน ดเวนึน มัลโร โบนามานา ทันโร นัล เยกี มัลโก คือนยัง โทลาซอ
เนกา นอมู อาพอ นอรึล โบนึน เก คือมัน ฮาโก ชิพพอ

(CS) เมอิลเมอิล นานึน ซกโก อิซซอตซอ ,
เนกา ออตอน ซารัมอินจี โจชา มลรัตซอ
อีเจนนึน อารัตซอ นอ ซารางงึน มลรา คือเรซอ อีเจน [***]

(WY) เว เนเก อีแรซนิ why? เดเช เนเก เว คือแรซนิ made me cry
อูรีกา กาจยอตตอนกอล ดา บอริน จองโดโร กับบอชี อิซนึน อีรีออซตอน กอน มัชนี
อูรีกา ฮัมเกแฮซตอน ชีกีนดือรี โต ฮัมเก ฮัล ซู อิซซอตตอน ชีกันดือรี
อาชวีบจีโด อันนี นอนึน ซังกวานออบนี ชีกึม นอน Are you ok without me? [***]